ارائه فرمولاسیون

 

شرکت های شیمیایی ای هستند که خط تولید آن ها به دلایل مختلف سودآوری لازم را ندارد(یا محصول آن ها دیگر در بازار قابلیت عرضه ندارد یا حجم واردات محصولات آن ها درصد قابل توجهی می باشد)،آن ها این امکان را دارند که از خدمات ارائه فرمولاسیون این شرکت بهره برده،سودآوری واحد خود را با فرمول های جدید افزایش دهند.

 فرمول اﻧﻮاع رزین های اپوکسی اصلاح شده
 فرمول اﻧﻮاع رزین های نفتی (C5,C9)
 فرمول اﻧﻮاع رزین های ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ( اﺷﺒﺎع و ﻏﯿﺮ اﺷﺒﺎع)
 فرمول اﻧﻮاع رزین های آﻟﮑﯿﺪ ( ﺑﻠﻨﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ، ﮐﻮﺗﺎه )
 فرمول اﻧﻮاع رزﯾﻦ ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي( ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اوره ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﯾﯿﺪ)
 فرمول اﻧﻮاع رزین های ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ و ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ ﻧﻮواﻻك ( ﺟﺎﻣﺪ و ﻣﺎﯾﻊ)

 فرمول اﻧﻮاع رزین های وینیل استر
 فرمول اﻧﻮاع رزین های ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس
 فرمول اﻧﻮاع رزین های ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ اﺳﺘﺎت ( اﻧﻮاع ﻫﻤﻮ ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی وﯾﻨﯿﻞ اﺳﺘﺎت)

 فرمول اﻧﻮاع رزین های اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ ( ﺗﺮﻣﻮﺳﺖ و ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺖ ، ﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎي اﺳﺘﺎﯾﺮن اﮐﺮﯾﻼت و وﯾﻨﯿﻞ اﮐﺮﯾﻼت)
 فرمول اﻧﻮاع رزین های ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮم ﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم از ﻣﻮاد ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ و روﻏﻨﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ

 فرمول هاردنر اپوکسی (معادل F205)
فرمول کاتالیست های امینی پلی یورتان(Dabco A33,Dabco A1,Dabco 1027,…)
فرمول اﻧﻮاع  ایزوسیانات های ترکیبی

 فرمول اﻧﻮاع چسب های پلی یورتان
 فرمول اﻧﻮاع رزین های ﭘﻠﯽ ﯾﻮرﺗﺎن گرید چوب،زیره کفش، ساندویچ پانل، یخچال
 فرمول اﻧﻮاع رنگ های اپوکسی