بهره برداری و تولید

انجام امور مرتبط با start‐Up وCommissioning ، Pre‐Commissionin، اجراء و پياده سازي مراحل مختلف Pre‐Commissioning و Commissioningبر اساس متد ® OPERCOM و استفاده از ®ICAPS

پياده سازي روش سيستمي براي شناخت و حذف پانچ هاي ديسيپلين هاي گروه هاي مختلف كاري
تهيه دستورالعمل كاري براي مراحل Commissioningو start‐Up در كنار انجام تست هاي عملكردي
نظارت بر عمليات ساخت(كه تاثيري بر عمليات راه اندازي دارند)
• كاليبراسيون قطعات تجھيزات
• تست ھاي استاتيك قطعات تجھيزات
• چك ھاي انطباقي بر روي قطعات تجھيزات
• عمليات خاص نظير تست و پاكسازي خطوط لوله و ظروف تحت فشار فرايندي
• فعاليت ھاي حفظ و نگھداري
• مستندسازي فعاليت ھا
• 
انجام عمليات Leak Test بر روي خطوط، اتصالات و تمامي ادوات مرتبط
• انجام تست Megger براي تجهيزات برقي و ابزار دقيق
• انجام تست Telephone – Continuity Checkبر روي تجهيزات ابزار دقيق
• انجام تست Earth
• انجام تست Solo‐Run پمپ
• انجام تست Open & Close Control and safety براي لوپ Function و LOOP
همكاري در انجام ( SAT (Site Acceptance Test بر روي تجهيزات برق و كتنرل سيستم (DCS, ESD & FGS)
• انجام تست Plant Integrated Performance Test وStart‐Up Stabilizing كه شاملStart‐Up & Performance
• تهيه ليست ابزارهاي مورد نياز، مصرفي و قطعات يدكي و تجهيزات موقت
• همكاري در جهت تهيه و بررسي Packages Vendor