ساخت و اجرا

امکان ساخت تجهیزات مکانیکی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در کمترین زمان و با رعایت استاندارد های نفت و گاز

ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه
ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارتی
ﺳﻤﭙﻞ ﻛﻮﻟﺮ
ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﭘﺎت
ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ ﺳﻴﻞ
ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ اﺳﭙﻮل
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﺮج ﻫﺎی ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫای
ﻣﻴﻜﺴﺮ و راﻛﺘﻮر
اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ
ﺑﺎس داﻛﺖ
دیگ روغن داغ،بخار