ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ

ﭼﺎرﭼﻮب و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ

مطالعات فنی و اقتصادی

اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﭼـﺎرﭼـﻮب و ﺳـﺮﻓـﺼﻞ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎت اﻣـﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ﺗـﻘﺮﯾـﺒﺎ ﺛـﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ، ﻟﯿﮑﻦ از آﻧـﺠﺎ ﮐﻪ ﺣـﺪود ﻧـﻮع و دﻗــﺖ اﻃـﻼﻋــﺎت در ﻣـﺮاﺣـﻞ اﻧـﺠﺎم اﯾـﻦ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ ﺗـﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎت در ﺑـﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣـﺮﺣـﻠﻪ و ﺗـﺤﺖ ﻋـﻨﺎوﯾـﻦ ﭘـﯿﺶ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﻪ اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ ، اﻣﮑﺎﻧﺴﻨﺠﯽ اوﻟﯿﻪ و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗـﺎﻟـﺐ ﺳـﻪ ﺑـﺨﺶ ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎت ﺑـﺎزار، ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣـﻄﺎﻟـﻌﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و اﻗـﺘﺼﺎدی ﺑـﺎ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫـﺎی ﻧﺮم اﻓﺰار COMFAR III ﮐﻪ ﻣـﻮرد ﺗـﺎﺋﯿﺪ ﺳـﺎزﻣـﺎن UNIDO اﺳـﺖ ﻃـﺒﻖ ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد

ﻣــﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺷـ ﺮﮐﺖ در ﺗﻬﯿﻪ ی اﯾﻦ ﻃــﺮح ﻫـﺎ داﺷــﺘﻦ داﻧــﺶ ﻓﻨﯽ ﺗــﻮﻟﯿﺪ ﻣـﺤﺼﻮﻻت و دﺳـﺘﺮﺳﯽ ﺑـﻪ داده ﻫـﺎی ﺑـﺎزار ﺟـﻬﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و اﯾﻦ اﻣـﺮ در ﭘـﺎﯾﺶ داده ﻫـﺎی ﻃـﺮح ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ، ﺗـﺪوﯾﻦ ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑـﺎزار، ﺗﺤـﻠﯿﻞ ﻫـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ و اﯾﺠﺎد ﺳـﻨﺎرﯾﻮﻫـﺎی ﺧـﻮﺷـﺒﯿﻨﺎﻧـﻪ ، ﺑـﺪﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ و … ﮐﻤﮏ ﺑﺴـﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻋـﺒﺎرﺗﯽ ﻃـﺮح ﺑـﺎ ﻧـﮕﺎه واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧـﻪ و از دﯾﺪ ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﻧـﮕﺎرش ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اراﺋـﻪ ﺗﺤـﻠﯿﻞ ﻫـﺎی رﯾﺴﮏ ﭘـﺬﯾﺮی ﻃـﺮح، دورﻧـﻤﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﺳـﺮﻣـﺎﯾﻪ ﮔـﺬار ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺑﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد ﺣﻮزه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه ﻧـﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ در اﯾﺮان ﺑـﺎﻟـﻎ ﺑـﺮ ۸۰ درﺻـﺪ ﻃـﺮح ﻫـﺎی ﺗـﻮﺟﯿﻬﯽ ﮐﻪ ﺗـﻮﺳـﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣـﺨﺘﻠﻒ ﻧـﮕﺎرش ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺑـﻪ دﻟﯿﻞ ﻋـﺪم داﺷـﺘﻦ رﻓﺮﻧـﺲ ﻫـﺎی ﻓـﺎﻗـﺪ ارزش، ﺑـﻼاﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﺎﻧـﺪه و ﺗـﻨﻬﺎ در ﻗـﺎﻟـﺐ ﻣـﺪرﮐﯽ ﺟﻬـﺖ اراﺋـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻧﮏ و ﺑﺮای ﮔﺮﻓـﺘﻦ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻃـﺮح ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺿـﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺜﺎل ﻫـﺎی ﻓـﺮاواﻧﯽ ﻫﺴـﺖ از ﭘـﺮوژه ﻫـﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ ﻋـﺪم ﻧـﮕﺎرش درﺳـﺖ ﻃـﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ اوﻟﯿﻪ و در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد ﻃﺮح، ﺑﺎ ﺿﺮر ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻟـﺬا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در راﺳـﺘﺎی ﺧـﺮﯾﺪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ داﻧـﺶ ﻓﻨﯽ و ﻗـﺮارداد ﺑـﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫـﺎی ﻣـﻌﺘﺒﺮ ﺟـﻬﺎﻧﯽ ﺑـﺮای دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻃـﻼﻋـﺎت واﻗﻌﯽ ﺑـﺎزار ﺟـﻬﺎﻧﯽ اﻗـﺪام ﻧـﻤﻮد و ﺟﻬـﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑـﺎ ﺑـﺎزار اﯾﺮان ﺑـﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑـﻘﻪ ﻫـﺎی ﺻـﻨﻌﺖ ﻧـﻔﺖ و ﭘـﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗـﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان، اﯾﺠﺎد ﺳـﺎﺧـﺘﺎر ﺗﺤـﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺑـﺎ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ۵۰ ﭘـﺮوژه ﭘـﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﻧـﺠﺎم ﺷـﺪه در اﯾﺮان، روی آورد .

در زﻣﯿﻨﻪ داده ﻫـﺎی اﺳـﺘﺨﺮاﺟﯽ از اﺗـﺎق ﺑـﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و درﮔـﺎه ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣـﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘـﺎﯾﺶ داده ﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑـﺎزار اﯾﺮان ﮐﺪﺳـﺎزی و ﺑﺮﻧـﺎﻣـﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮح ﻫﺎ در دوره رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ، آﻣﺎر دﻗﯿﻖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

طرح های توجیهی

جهت مشاوره و برآورد قیمت از طریق اطلاعات زیر می توانید با شرکت سپنتا در تماس باشید.

09129585172

02122551790

info@sepantaco.org

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.