تامین کالا:
– پاور ﻣﺎژولﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮرﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺗﻮان RF و ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ 

– اﻧﻮاع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Omega ،Honeywell ،PCB و …

– ﺳﺮورﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي Juniper ،SuperMicro ،Cisco ،IBM ،Dell ،HP، Net App و …

– ﺑﺮدﻫﺎ و ICﻫﺎي ﭘﺮدازش دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺷﺎﻣﻞ Inrevium ،Kontron ،Maxim ،ADI ،Altera و …

– ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ Servo Motor ،Rotary Joint ،Encoder ،Slip Ring و …

ساخت و نصب:
– ساخت واحد های پلیمریزاسیون از راکتورها، میکسرهای تحت فشار، برج های تقطیر، دفلگماتور، مبدل های حرارتی،سپراتورها

– ساخت واحد های اکسیداسیون از تامین راکتورها، ساخت تانک ها، مخازن ذخیره، مخازن تحت فشار
– ساخت واحد های هیدروژناسیون و تامین کاتالیست های تخصصی مرتبط